Printer friendly version

AvtalevilkårforEsite


Vilkår for drift og support av esite.

Følgende vilkår gjelder for samtlige Esite løsninger: 

 1. Esite utvikles, vedlikeholdes og driftes av teknologiselskapet DOPS AS.
 2. Kunden har ikke anledning til å benytte mer enn den mengde diskplass som er avtalt. Kontakt din Esite Partner ved bestilling av ekstra lagringskapasitet og/eller tilleggstjenester.
 3. Kunden har ikke anledning til å videreselge lagringsplass uten at det foreligger skriftlig avtale.
 4. Tjenesten inkluderer gratis teknisk support. Forespørsler må sendes via vårt online supportskjema på http://www.esite.no/supportskjema - Kunden godtar at supporthenvendelser kan bli publisert og tilgjengeliggjort for andre brukere. Kunden står selv ansvarlig for å fjerne evt. konfidensiell informasjon fra henvendelsen. Kunden godtar også at evt. skjermbilder fra kundens websider kan bli publisert som en del av svaret. For henvendelser ang. kundespesifikke tilpasninger og utvidelser eller henvendelser direkte på e-post og telefon må avtales separat med forhandler.
 5. For sikker sending av e-post fra Esite, anbefaler vi å bruke en e-postkonto/SMTP-server fra egen eller tredjeparts e-postleverandør. Dersom dere likevel ønsker å benytte Esites SMTP-server gjør vi oppmerksom på at vi ikke kan tilby support eller feilsøking.
 6. Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til å distribuere materiale som er i strid med norsk lov.
 7. Hvis kunden endrer adresse eller kontaktperson, skal dette umiddelbart meldes skriftlig til aktuell partner. Dersom det oppgis uriktige opplysninger, eller endringer ikke meldes umiddelbart, kan tjenesten bli sperret for videre anvendelse til korrekte opplysninger er gitt, eller avtalen kan bli sagt opp med umiddelbar virkning.
 8. DOPS AS vil tilstrebe at tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi tar regelmessig backup av alle filområder, og i tillegg kan kunden ved behov bestille ekstra backup utført og tilsendt. Vi kan imidlertid ikke garantere for 100% oppetid eller tilgjengelighet, og kan ikke holdes ansvarlig for problemer eller tap som kunden måtte påføres som følge av eventuell nedetid eller manglende backup.
 9. Alle data som kunden legger inn og vedlikeholder, tilhører kunden og kan ikke brukes i noen sammenheng av tilknyttede partnere eller DOPS AS. 
 10. Alle data som kunden legger inn og vedlikeholder, kan eksporteres fra Esite på bestilling fra kunden. Kundens data eksporteres fra Esite til XML (eller et annet filformat etter avtale). Arbeid med dataeksport faktureres med gjeldende timesatser. 
 11. Spesielle tilpasninger utviklet for kunde i Esite kan gjøres generelt tilgjengelig dersom det er ønskelig eller formålstjenelig, med mindre annet er spesielt avtalt.
 12. Varighet. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig. Begge parter kan si opp avtalen. Ved oppsigelse fra kunde skjer ingen tilbakebetaling av betalte avgifter for inneværende periode. Ved opphør av avtalen, opphører automatiskt kundens rett til å anvende tjenesten ved utløp av betalt periode.
 13. Bestilling må foreligge før en webløsning kan publiseres på sin endelige adresse (URL).
 14. Betaling skjer etter årlig forkuddsvis fakturering fra partner eller driftsleverandør med 14 dagers betalingsfrist.
 15. Forsinket betaling. Ved forsinket betaling av avgift skal det svares forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. Ved forsinket betaling påløper evt. purregebyr og inkassoavgifter i henhold til gjeldende lovgivning. Dersom kunden ikke betaler innen 5 dager etter purring, har DOPS AS rett til å stenge tjenesten til full betaling foreligger. Eventuelt kan også DOPS senke overføringshastigheten til kundens tjenester. Ved gjentatt forsinket betaling, har DOPS AS rett til å si opp avtalen uten varsel.
 16. Ved et eventuelt opphør av tjenestetilbudet, vil kildekode og rettigheter frigjøres slik at disse kan videreføres av kunden eller av andre leverandører.
 17. Force Majeure. DOPS AS er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor DOPS AS' kontroll - Force Majeure. DOPS AS har således intet ansvar for tap og skader som skyldes slike forhold, herunder arbeidskonflikt, lynnedslag, offentlige reguleringer, allmenn knapphet på transporter, varer, eller energi, m.m. DOPS AS er heller ikke ansvarlig for feil og forsinkelser fra underleverandører eller operatører som har sin grunn i slike eller lignende omstendigheter. I slike tilfeller fritas kunden ikke for de avtalte avgifter. Dersom avtalte tjenester i vesentlig grad forhindres i lengre tid enn 3 måneder pga. slike omstendigheter som er nevnt ovenfor, har kunden rett til å si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel.
 18. DOPS AS og tilknyttede partnere tar forbehold mot evt. endringer gjort av andre leverandører eller eksterne systemer som kan påvirke driften eller funksjonaliteten til kundens løsning. Ved evt. slike endringer kan DOPS gi et pristilbud på å implementere endringer. Kunden må selv holde rede på slike endringer og sørge for å innhente tilbud med en tidsplan fra DOPS eller tilknyttede partnere for å holde en uavbrutt drift av sine tjenester og systemer. Dette gjelder også komponenter som har medfølgende standard integrasjoner i Esite. Det kan evt. være nødvendig å oppgradere til nyere versjoner av Esite for å støtte evt. slike endringer eller innhente tilbud på å oppdatere systemet.
 19. Kontraktsbrudd. Hvis en part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd, har den annen part rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Vesentlig kontraktsbrudd omfatter, men er ikke begrenset til, konkurs, betalingsinnstilling, innledelse av gjeldsforhandlinger eller manglende betalingsevne.
 20. Prisjustering. DOPS AS forbeholder seg retten til å justeres alle priser årlig i henhold til prisindekser fra SSB uten forutgående varsel.
 21. Endring i vilkårene. Disse vilkår kan endres med minst en måneds skriftlig varsel fra DOPS AS. Ved endring har kunden rett til skriftlig å si opp avtalen med virkning fra endringens ikrafttredelse og med 14 dagers skriftlig oppsigelsestid. Under enhver omstendighet anses kunden for å ha akseptert endringen dersom tjenesten benyttes etter endringens ikrafttredelse.
 22. Tvister. Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av denne avtale skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Asker og Bærums Herredsrett som verneting.
Go back